Dilluns
28 de Setembre de 2020
17:54:49

Actualitzar

Avís legal

La Diputació de València té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, la Diputació de València manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament o connexa que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.
En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l'interessat. D'igual manera, el tractament dels mateixos s'efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, la Diputació de València podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment es recapten els mateixos.

No obstant açò, i amb caràcter general, s'informa a tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d'Entrada de la Diputació de València, situat en Plaça de Manises, nº 4, CP 46003, València.

 Per a tal fi, i si l'interessat ho desitja, pot fer ús del model de sol·licitud, que es posa a la seua disposició. Així mateix, pot tramitar aquesta sol·licitud a través de la Seu electrònica de la Diputació si disposa dels certificats digitals oportuns (https://www.sede.dival.es).

Igualment, la Diputació de València informa que ha desenvolupat una normativa interna, d'obligat compliment per a tots els empleats públics que tracten dades de caràcter personal, en la qual es contenen els procediments i les pautes que han d'observar-se en llaures al compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d'informació i procediments per al tractament d'aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc) per a assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació.

Per a qualsevol dubte sobre la política de privadesa anteriorment expressada pot dirigir-se al telèfon 96 388 25 25 o remetre un correu electrònic a l'adreça labatliarespon@dival.es indicant en el camp Assumpte "Protecció de dades personals".