Dimecres
12 de Desembre de 2018
06:48:31

Actualitzar

Imatge de persones conversant

Calendari Oficial: dies inhàbils

L'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix: "La seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el qual exerceix les seues competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideren inhàbils".

En compliment de l'establert en aquest article es consideren inhàbils per a l'any 2018 a l'efecte dels procediments i tràmits relatius al Registre electrònic de l'els següents dies:

 • Tots els dissabtes i els diumenges de l'any.
 • Els següents dies:

  1. L'1 de gener
  2. El 19 de març
  3. El 30 de març
  4. El 2 d'abril 
  5. L'1 de maig
  6. El 15 d'agost
  7. El 9 d'octubre
  8. El 12 d'octubre
  9. L'1 de novembre  
  10. El 6 de desembre
  11. El 8 de desembre
  12. El 25 de desembre