Dilluns
28 de Setembre de 2020
17:52:05

Actualitzar

Imatge de persones conversant

Calendari Oficial: dies inhàbils

L'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix: "La seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el qual exerceix les seues competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideren inhàbils".

En compliment de l'establert en aquest article es consideren inhàbils per a l'any 2020 a l'efecte dels procediments i tràmits relatius al Registre electrònic de l'els següents dies:

 • Tots els dissabtes i els diumenges de l'any.
 • Els següents dies:

  1. L'1 de gener
  2. El 6 de gener
  3. El 22 de gener
  4. El 18 de març
  5. El 19 de març
  6. El 10 d'abril
  7. El 13 d'abril
  8. El 20 d'abril
  9. L'1 de maig
  10. El 24 de juny  
  11. El 9 d'octubre
  12. El 12 d'octubre
  13. El 8 de desembre
  14. El 24 de desembre
  15. El 25 de desembre
  16. El 31 de desembre