Diumenge
25 de Julio de 2021
22:59:32

Actualitzar

Sistema de notificacions electròniques tributàries

 

Comunique el seu e-mail per a avisos

Perquè la persona destinatària de la notificació electrònica en siga coneixedora, la Diputació remetrà un avís informatiu a l’adreça de correu electrònic facilitada per aquesta, a fi d’i nformar-la que té una notificació en la seu electrònica de la Diputació. Podeu comunicar el vostre correu electrònic a través del següent enllaç:


En qualsevol moment podreu modificar les vostres dades a través de l’enllaç anterior o també podeu accedir-hi a l’Oficina Virtual Tributària https://www.sede.dival.es/oficinatributaria i seleccionar l’opció "Actualitzar mitjans de contacte".


¿Què és la notificació electrònica?

Les Lleis 39/2015 i 40/2015, del Procediment Administratiu Comú i del Règim Jurídic del Sector Públic, van introduir novetats importants en les relacions entre els ciutadans i les Administracions Públiques, entre les quals destaca la notificació electrònica.

La Diputació de València, a través del Servei de Gestió Tributària, conscient de la importància que representa la implantació de les notificacions electròniques, posa a disposició dels ciutadans els canals de comunicació i el suport necessaris perquè les persones obligades utilitzen mitjans electrònics en les seues relacions amb l’Administració Local en matèria tributària.

El sistema de notificació electrònica substitueix les notificacions en paper. Es fa per mitjà de compareixença en la seu electrònica de la Diputació, mitjançant l’accés de l’interessat, degudament identificat, al contingut de l’actuació administrativa corresponent.


¿Qui són els subjectes obligats a la notificació electrònica d’acord amb la normativa?

Estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’Administració Pública:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, de propietaris o herències jacents).
 • Els professionals de col·legiació obligatòria, en els tràmits que duguen a terme en l’exercici de la seua activitat.
 • Els notaris i els registradors de la propietat.
 • Els representants de qualsevol dels subjectes obligats.


¿Què es necessita per a accedir a les notificacions electròniques? Certificats suportats.

Per a l’accés a la seu electrònica de la Diputació es requereix un certificat electrònic. La seu electrònica de la Diputació s’integra amb la plataforma de validació @Firma, per tant els certificats suportats són els dels proveïdors de serveis de certificació inclosos en @Firma, entre els quals es troben:

 • ACCV
 • CARMEFIRMA
 • FIRMAPROFESIONAL
 • DNIe-FNMT

Important: a l'hora d'accedir amb certificat electrònic pot utilitzar dos accessos, directament amb certificat digital o amb cl@ve:

 • Per a poder utilitzar Cl@ve amb un certificat electrònic, és necessari que aquest certificat siga un certificat de persona física o d'empleat públic reconegut.
 • En l'accés amb certificats de segell/representació s'haurà d'utilitzar l'opció de “Accés amb Certificat Digital” (no Cl@ve).


¿Com puc accedir a les notificacions electròniques i de quin termini dispose per a acceptar-les?

Des de la seu electrònica de la Diputació, a través de l'Oficina Virtual Tributària, podreu accedir a les notificacions electròniques. Per a consultar les notificacions és necessari tindre un certificat electrònic expedit per un prestador inclòs en la llista de confiança de persones prestadores de serveis de certificació i admés per la nostra seu.

Les notificacions estaran disponibles en la seu electrònica per un termini de 10 dies naturals des de la posada a disposició. Si transcorre aquest termini sense accedir al seu contingut, la notificació s'entendrà rebutjada.

Per a veure les vostres notificacions podeu fer clic directament en aquest enllaç Les Meues Notificacions , o bé podeu accedir a l'Oficina Virtual del Contribuent (https://www.sede.dival.es/ovc ) i seleccionar Les meues Notificacions.


Servei d’ajuda i suport

En la seu electrònica de la Diputació de València hi ha un manual d'usuari on es pot consultar:

 • Informació sobre les notificacions electròniques i com accedir-hi.
 • Com incorporar o modificar l’adreça de correu electrònic.
 • Llista dels certificats electrònics admesos.

Podeu accedir al manual d’usuari en:   Manual notificacions

La Batlia Respon A més a més, per a qualsevol tipus de dubte, es pot contactar amb el servei d’atenció al ciutadà La Batlia Respon, en el telèfon 963 882 525 o mitjançant correu electrònic a l’adreça labatliarespon@dival.es