Dijous
26 de Abril de 2018
13:25:29

Actualitzar

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Llista de segells electrònics

L'article 6.1 d) del Reial decret1671/2009 de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accès electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que tota Seu Electrònica ha de disposar d'un sistema de verificació dels certificats de la Seu, que estará accessible de forma directa i gratuïta.

Els certificats de Seu Electrònica permeten identificar un portal web i establir comunicacions segures, de tal forma que es garantisquen tant la privadesa com la integritat de la informació que s'ofereix, excloent la possibilitat de ser víctimes d'un frau.

El certificat reconegut de Seu Electrònica és un certificat de servidor web segur que inclou la identificació del titular de la Seu Electrònica, i que s'emet en un dispositiu segur o mitjá equivalent.