Dimecres
29 de Gener de 2020
18:06:29

Actualitzar

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Llista de segells electrònics

L'article 6.1 d) del Reial decret1671/2009 de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accès electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que tota Seu Electrònica ha de disposar d'un sistema de verificació dels certificats de la Seu, que estará accessible de forma directa i gratuïta.

Els seguells electrònics o segells d'òrgan són un tipus de signatura electrónica utilitzada per les Administracions Publiques per a identificar i autenticar una actuació administrativa automatizada concreta.

S'enten per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament o a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hja intervingut de forma directa un empleat públic.

Els seguells electrónics es basen en un certificat digital que haurà d'incloure:

  • Nombre d'identificació fiscal (de l'Administració signàtaria).
  • Denominació de l'òrgan o Administració
  • Opcionalment, la identitat de la persona titular.

La Diputació de Valencia disposa dels següents seguells d'organ per a la identificació i autenticació d'actuacions

Adreça de Validació de Seguells: https://valide.redsara.es/valide/