Oficina Virtual

Diputació de Valencia

Diputació de Valencia

Subvenció de Falles

Procediment que permet tramitar una sol·licitud electrònica d'ajuda a les Comissions Falleres.

Òrgan tramitador

Presidència

Òrgan Competent per a resoldre

Presidència

Recursos

Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que els haguera dictat previ al recurs Contenciós-Administratiu davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Efectes de silenci administratiu

Dependent del procediment que desencadene.

Fases de tramitació

Realitzar el tràmit

Tramites

Tramitació electrònica

 • Descripció:

  Tramitació d'una sol·licitud via internet, havent d'estar en possessió d'un certificat digital d'usuari o dni electrònic.

 • tramitar

Consulta telefònica

 • Indicacions:

  Consulta de dubtes.

  • Telèfon:
  • 902 46 02 02 - 96 388 25 25

Diputació de València Plaça Manises nº 4, València. 46003 - València