Oficina Virtual

Diputació de València

Diputació de València

Beques de pràctiques en l'Arxiu General i Fotogràfic

Convocatòria de la concessió de tres beques de practiques en l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València

 • Requisits
  • -Disposar de Certificat Digital o DNI electrònic, tindre instal·lada l’aplicació Autofirma en l’o rdinador. (Descarregue-la açí)


 • Documentació a aportar
  • - Formulari de sol·licitud (Per annexar a la presentació electrònica)

   -Documentació de Valoració de mérits (Títols, Cursos). Fotocòpia del DNI en cas de que no s'autorice la consulta.


Òrgan tramitador

Arxiu General i Fotogràfic

Òrgan Competent per a resoldre

Arxiu General i Fotogràfic

Normativa d'aplicació

- Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions.
- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu.
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Recursos

Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que els haguera dictat previ al recurs Contenciós-Administratiu davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Efectes de silenci administratiu

Dependent del procediment que desencadene.

Realitzar el tràmit

Tramites

Tramitació electrònica

 • Descripció:

  Tramitació d'una instància via internet. Heu d’estar en possessió d'un certificat digital d'usuari o DNI electrònic

 • tramitar

Tramitació telefònica

 • Indicacions:

  Consulta de dubtes  via telefònica.

  • Telèfon:
  • 96 388 25 25

Diputació de València Plaça Manises, 4. 46003 - València(Espanya)