Oficina Virtual

Diputació de València

Diputació de València

 AVIS: Amb efectes del dia 1 de juny de 2020 es reprenen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius que van quedar interromputs en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 


Sol·licitud Premis València i Nova València de la Institució Alfons el Magnànim

La Diputació de València, amb l'ànim de continuar fomentat la creativitat literària convoca per a l'any 2020 els Premis València i València Nova. Com l'any passat, l'obra literària només es presentarà en pdf, NO EN PAPER.
  
Termini: Les sol·licituds podran presentar-se fins al dia 31 de març de 2020 inclòs.

 • Requisits
  • Per a presentar les obres ha d'emplenar la sol·licitud d'inscripció a través d'internet, en la qual s'indicarà només el pseudònim (NO el nom real) i títol de l'obra, i adjuntar un exemplar en PDF de l'obra. En la primera pàgina del pdf es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim (NO el nom real) de l'autor.

 • Documentació a aportar
  • Dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, haurà d’enviar o presentar al Registre General d’Entrada de la Diputació de València (carrer de Serrans, núm. 2-baix, 46003 València) un sobre que haurà d’incloure en el seu interior i per separat:
   1. Sol·licitud impresa.
   2. La plica. Es a dir, un sobre tancat on indicarà en l’exterior el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor, i a l'interior inclourà:

   • -dades de l’autor: nom, cognoms, direcció postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment acceptat.
   • -una breu referència biogràfica.
   • -Una declaració jurada que l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte en la data en què finalitze el termini de presentació. En el cas de ser premiada en un altre concurs deurà, abans que finalitze aquest termini, comunicar-ho per escrit a la Institució Alfons el Magnànim.

   Important: La presentació de l'obra és anònima. Per tant, necessàriament ha de fer-se sota pseudònim. L'obra quedarà desqualificada si el nom real de l'autor s'esmenta en qualsevol part dels documents presentats (excepte a l'interior del sobre tancat).

Òrgan tramitador

Institució Alfons el Magnànim

Òrgan Competent per a resoldre

Junta de Govern

Normativa d'aplicació


- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu.
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Terminis exigibles

Les obres podran presentar-se fins al dia 31 de març de 2020 inclòs

Recursos

Amb caràcter general, pot interposar-se potestativament, recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació, en termini d'un mes, o directament, recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats en ambdós casos a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació de l'acte

Efectes de silenci administratiu


Negatiu, és a dir, es considera que no es concedix la subvenció pel transcurs de sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria sense que s'haja notificat la concessió de la subvenció.

Fases de tramitació

Realitzar el tràmit

Tramites

Tramitació electrònica

 • Descripció:

  Tramitació d'una instància de sol·licitud via internet

 • tramitar

Tramitació telefònica

 • Indicacions:

  Consulta via telefònica.

  • Telèfon:
  • 96 388 25 25

Diputació de València Plaça Manises, 4. 46003 - València(Espanya)