Oficina Virtual

Diputació de València

Diputació de Valencia

FORMULARI DE CONTACTE* CAMPOS OBLIGATORIS

DADES DEL SOL·LICITANT
* NOM:
* PRIMER COGNOM
* SEGON COGNOM
* DNI
* FOTOCÒPIA DEL DNI (Máx. 3 MB)
* CORREU ELECTRÒNIC
* TELÈFON
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS

 

* SELECCIONE EL TIPUS DE SOL·LICITUD
SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ)
SOL·LICITUD DE DOCUMENTS D'INGRÉS
SOL·LICITUD D'INFORMES DE SITUACIÓ DE REBUTS / JUSTIFICANTS
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT
SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ D'UNA RETENCIÓ PER EMBARGAMENT